Alphatest: 13:00 ngày 11/09/2016

Thời gian Open Beta còn lại